Regulamin Newslettera Sklepu Opt Lasery


§ 1 Definicje

 1. Newsletter - oznacza bezpłatną usługę poczty elektronicznej, dzięki której Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej od Usługodawcy zamówione wcześniej informacje o Sklepie, w tym informacje o promocjach, rabatach i nowościach produktowych w Sklepie.
 2. Sklep - oznacza sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://optlasers.com.
 3. Usługodawca - Tomorrow's System Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-337, ul. Pułaskiego 125/35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535029, NIP 5423238556, REGON 200866868, o kapitale zakładowym w wysokości 8300 zł.
 4. Usługobiorca - oznacza każdy podmiot korzystający z usługi newslettera.


§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie korzystać z usługi Newsletter.
 2. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę przy zapisie do Newslettera.
 3. W celu zawarcia umowy i zapisania się na Newsletter, w pierwszej kolejności Usługobiorca w odpowiednim miejscu w Sklepie podaje swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości Newsletter. Następnie Usługodawca wyśle do Usługobiorcy na podany adres e-mail wiadomość weryfikacyjną, zawierającą link do potwierdzenia chęci zapisania się na Newsletter. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę chęci zapisania się do Newslettera następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie świadczenie usługi na rzecz Usługobiorcy.
 4. Warunkiem korzystania z usługi Newslettera jest posiadanie urządzenia zarówno z przeglądarką internetową z obsługą plików "cookies", jak i z dostępem do Internetu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Wiadomości wysyłane do subskrybentów Newslettera będą zawierały informację o możliwości wypisania się z Newslettera oraz link umożliwiający wypisanie się z Newslettera.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres Usługodawcy info[at]optlasers.com.
 7. Skorzystanie z linku do wypisania się z Newslettera lub wysłanie przez Usługobiorcę żądania wypisania się z Newslettera skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi ze skutkiem natychmiastowym.


§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: info[at]optlasers.com.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.


§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (GDPR). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę znajdują się w polityka prywatności dostępna online w Sklepie.


§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu jedynie z ważnych przyczyn. Przez ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu ze względu na modernizację usługi Newslettera lub zmianę przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanych zmianach regulaminu zostanie przesłana Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany przy zapisie do Newslettera, co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgłosi sprzeciwu wobec planowanych zmian do czasu ich wejścia w życie, przyjmuje się, że Usługobiorca je akceptuje.
 4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanych zmian Usługobiorca powinien przesłać stosowną informację na adres info[at]optlasers.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.