Regulamin sklepu Opt Lasers

Regulamin sklepu Opt Lasers, który określa zasady sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.


§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznaczają dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Konto Użytkownika - oznacza nieodpłatną funkcję (usługę) Sklepu umożliwiającą Kupującemu założenie indywidualnego konta Użytkownika w Sklepie, którą reguluje odrębny Regulamin Sklepu dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. Kupujący - oznacza każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 4. Punkt Odbioru - oznacza miejsce, w którym Kupujący może odebrać osobiście towar zakupiony w Sklepie. Punkt Odbioru znajduje się w Warszawie, ul. Baletowa 30C.
 5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 6. Sklep - oznacza sklep internetowy Opt Lasery prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://optlasers.com.
 7. Sprzedawca - Tomorrow's System Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-337, ul. Pułaskiego 125/35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535029, NIP 5423238556, REGON 200866868, o kapitale zakładowym w wysokości 8300 zł.

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres do korespondencji: Tomorrow's System Sp. z o.o., Baletowa 30C, 02-867 Warszawa.
 2. Adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz [email protected]
 3. Numer telefonu: +48 510 173 702
 4. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku połączeń telefonicznych obowiązuje taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Kupujący dla tego typu połączeń. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od opłat za połączenia krajowe - w zależności od taryfy operatora Kupującego.

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w pierwszej kolejności należy dodać towar do koszyka, po czym należy określić jego ilość, jeżeli Kupujący zamierza kupić więcej niż jedną sztukę danego towaru.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki), wybiera sposób dostarczenia zamówienia oraz formę płatności za nie.
 3. Z chwilą potwierdzenia zamówienia, w tym ceny, przez Kupującego oraz akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W Sklepie Kupujący może założyć konto Użytkownika, które zostanie utworzone dla Kupującego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika dostępnym w Sklepie. Nie jest to jednak konieczne do złożenia zamówienia.

§ 4 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie w opisie produktu są cenami łącznymi za towar należnymi Sprzedawcy od Kupującego.
 2. Na łączną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru uwidocznione w Sklepie przy składaniu zamówienia, z którymi Kupujący może zapoznać się przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy zamówienie może wiązać się z dodatkowymi kosztami, innymi niż określone w ust. 1, obciążenia te leżą po stronie Kupującego poza granicami Polski. Informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie.

§ 5 Płatności

 1. Kupujący dokonuje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal.
 2. Zamówienie musi zostać opłacone w ciągu 5 Dni Roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej z zastrzeżeniem, że zamówienia o wartości powyżej 800 zł, w przypadku cen podanych w dolarach amerykańskich - powyżej 200 USD, dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem kuriera.
 2. Kupujący ma możliwość osobistego odbioru zakupionego w Sklepie towaru w Punkcie Odbioru (ul. Baletowa 30C, 02-867 Warszawa) po ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru, który nastąpi po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem gotowości towaru do odbioru.
 3. Na czas realizacji zamówienia składa się czas wskazany w opisie przedmiotu potrzebny na wysłanie przedmiotu przez Sprzedawcę oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru do Kupującego, tj.:
  a) w przypadku dostawy towarów na terenie Unii Europejskiej - do 14 Dni Roboczych,
  b) w przypadku dostawy towarów poza teren Unii Europejskiej - do 30 Dni Roboczych,
  - Zwykle dostawa następuje w krótszym terminie.
 4. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Jeżeli zamówienie składa się z kilku pozycji, czas dostawy całego zamówienia jest równy czasowi dostawy pozycji o najdłuższym czasie realizacji.
 6. Wykonanie umowy następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty za zakupiony towar.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał odbiór osobisty jako sposób dostawy towaru, za datę wysyłki towaru uznaje się moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w Punkcie Odbioru.
 8. Kraje, do których mogą być dostarczone towary zakupione w Sklepie, są enumeratywnie wymienione w Sklepie.
 9. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem §8 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyn.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a) w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które są dostarczane osobno.
 3. Aby zapewnić Konsumentowi możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musi on poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 niniejszego Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przesłana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży zamieszczonego na końcu Regulaminu Sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem płatności.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwrot towaru do Punktu Odbioru (ul. Baletowa 30C, 02-867 Warszawa, Polska) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Jeżeli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na swoje rozmiary) nie może zostać wysłany w zwykły sposób pocztą, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszty te szacuje się na:
  - ok. 20 zł w przypadku towarów odsyłanych z Polski,
  - ok. 300 zł w przypadku towarów odsyłanych spoza Polski.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 8 Odstąpienie od umowy - wyłączenie

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w następujących okolicznościach:
  a) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz podatna na szybkie psucie się lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  c) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  d) gdy przedmiotem usługi są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  e) gdy przedmiotem usługi są nagrania dźwiękowe lub materiały wizualne lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Reklamacje

 1. Jeżeli towar jest wadliwy, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w odniesieniu do Przedsiębiorcy.
 2. Jeżeli towar jest wadliwy, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  b) w przypadku wady istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  d) żądać usunięcia wady.
 3. W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia jej wydania.
 4. Z tytułu rękojmi Przedsiębiorcy przysługują wyłącznie uprawnienia, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c).
 5. Po udzieleniu gwarancji na rzecz, informacja o tym zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie rzeczy w Sklepie.
 6. Sprzedawca prosi, aby reklamacje z tytułu rękojmi przesyłać drogą elektroniczną lub pisemnie na adres wskazany w §2 niniejszego Regulaminu.
 7. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi, w razie potrzeby, Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć rzecz wadliwą na następujący adres: Tomorrow's System, Baletowa 30C, 02-867 Warszawa, Polska.
 8. Sprzedawca zaleca, aby formularz reklamacyjny zawierał następujące informacje: dane identyfikacyjne Kupującego, krótki opis wady, moment zauważenia wady oraz żądania reklamacyjne Kupującego.
 9. Każde zalecenie Sprzedawcy zawarte w Regulaminie w stosunku do Konsumenta stanowi niewiążącą wskazówkę, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Niestosowanie się do zaleceń Sprzedawcy w żaden sposób nie narusza praw Konsumenta, w szczególności nie narusza uprawnień związanych z rękojmią.
 10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §2 niniejszego Regulaminu.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 10 Pozasądowe mechanizmy reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z:
  a) bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego można się zwrócić z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  b) bezpłatnej pomocy właściwego terenowo sądu polubownego dla konsumentów działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego można złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  c) Internetowa platforma ODR prowadzona przez Komisję Europejską dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku problemów transgranicznych w Unii Europejskiej bezpłatną pomoc Konsumentom zapewniają Europejskie Centra Konsumenckie, które informują Konsumentów o przysługujących im prawach i pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z transakcjami transgranicznymi. Lista Centrów znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/en/ecc-in-europe/.

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (GDPR). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityka prywatności dostępna online w Sklepie.

§ 12 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu minimalnym wymogiem jest posiadanie urządzenia zarówno z przeglądarką internetową obsługującą pliki "cookies", jak i z dostępem do Internetu oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu dotyczy konkretnego i pojedynczego zamówienia - zawierana jest w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga odrębnej akceptacji Regulaminu.
 2. Umowa zawarta na podstawie Regulaminu podlega prawu polskiemu pod warunkiem, że wybór ten nie spowoduje pozbawienia Konsumenta ochrony przysługującej mu na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących, które miałyby zastosowanie w razie niedokonania wyboru prawa.
 3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w §7 niniejszego Regulaminu, każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania przez drugą stronę w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Postanowienie to nie narusza uprawnień Konsumentów wynikających z przepisów prawa.
 4. W przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim lub angielskim - w zależności od wyboru Kupującego.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(Formularz ten należy wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Tomorrow's System Sp. z o.o., Pułaskiego 125/35, 15-337 Białystok, Polska, e-mail: [email protected]
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / świadczeniu następujących usług(*)
Data zawarcia umowy(*) / dostawy(*)
Imię i nazwisko konsumenta(ów)
Adres konsumenta(ów)
Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku przesłania formularza w formie papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.