Zasady i warunki Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego Opt Lasers

określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem

 • 1 Definicje

1.

Dni robocze

dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2.

Konto użytkownika

nieodpłatna funkcja (usługa) Sklepu umożliwiająca Kupującemu utworzenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, regulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.

3.

Kupujący

każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

4.

Punkt odbioru

miejsce, w którym Kupujący może osobiście odebrać towar zakupiony w Sklepie, zlokalizowane w Warszawie przy ul. Baletowej 30 C (Polska).

5.

Zasady i warunki

niniejszy regulamin.

6.

Sklep

Sklep internetowy Opt Lasers prowadzony przez Sprzedawcę pod następującymi adresami: https://optlasers.com/ oraz https://optlasersgrav.com/

7.

Sprzedawca

Tomorrow's System Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 125/35, 15-337 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000535029, NIP 5423238556, REGON 200866868, kapitał zakładowy 8.300,00 zł.

8.

Przedsiębiorca uznany za Konsumenta

osoba fizyczna, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona charakteru profesjonalnego dla tej osoby, wynikającego w szczególności z przedmiotu jej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.

Konsument

osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.

Przedsiębiorca

podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.

 • 2 Dane kontaktowe
 1. Adres do korespondencji: Tomorrow's System Sp. z o.o., ul. Baletowa 30 C, 02-867 Warszawa, Polska.
 2. Adres e-mail: info[at]optlasers.com,
 3. Numer telefonu: + 48 505 947 338
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Kupujący, obowiązująca dla tego rodzaju połączeń. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy niż połączeń krajowych - w zależności od taryfy operatora Kupującego.
 • 3 Składanie zamówień
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu ze Sprzedawcą w pierwszym kroku należy dodać produkty do koszyka, a także określić jego ilość, jeśli Kupujący zamierza kupić więcej niż jedną sztukę towaru.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera sposób dostarczenia zamówienia oraz formę płatności za nie.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego zamówienia, w tym jego ceny, oraz akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Do złożenia zamówienia niezbędne jest założenie konta użytkownika w Sklepie, które zostanie utworzone dla Kupującego, na zasadach określonych w Regulaminie konta użytkownika dostępnym w Sklepie.
 • 4 Koszt zamówienia
 1. Ceny podane w Sklepie w opisie produktów są cenami łącznymi za towar, należnymi Sprzedawcy od Kupującego.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena towaru oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie w trakcie składania zamówienia, z którymi Kupujący może się zapoznać przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Jeżeli zamówienie może wiązać się z dodatkowymi, innymi niż określone w ust. 1, opłatami po stronie Kupującego poza granicami Polski informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie, a Kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów ceł lub innych podatków, które mogą być związane z zakupem.
 • 5 Płatności
 1. Kupujący może zapłacić za towary zakupione w Sklepie za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal, Stripe, przelewem bankowym lub wybrać płatność kartą.
 2. Przy wyborze płatności kartą podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. lub Stripe.
 3. Dostępne formy płatności kartą płatniczą: 
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Eletronic
  • Maestro
 4. Zamówienie musi zostać opłacone w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży, chyba że Kupujący uzgodni ze Sprzedawcą inny termin co najmniej w formie dokumentowej.
 • 6 Realizacja zamówienia
 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej, z zastrzeżeniem, że zamówienia o wartości przekraczającej 800 zł, a dla kwot podanych w dolarach amerykańskich powyżej - 200 USD dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zakupionego w Sklepie towaru w punkcie odbioru Sklepu (Tomorrow's System sp. z o.o., ul. Baletowa 30C, 02-867 Warszawa, Polska) po uzgodnieniu terminu dostawy ze Sprzedawcą, co nastąpi po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją, że towar jest gotowy do odbioru.
 3. Na czas realizacji zamówienia składają się: czas potrzebny Sprzedawcy na wysłanie produktu, wskazany w opisie produktu oraz czas potrzebny na dostarczenie produktu do Kupującego, który wynosi:
  • w przypadku dostaw na terenie Unii Europejskiej - do 14 dni roboczych,
  • w przypadku dostaw poza Unię Europejską - do 30 dni roboczych,

                 - choć zazwyczaj dostawa następuje w krótszym terminie.

 1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, za czas realizacji całego zamówienia przyjmuje się czas realizacji zamówienia dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał jako sposób dostawy towarów osobistą datę dostawy oznacza moment, w którym towary będą gotowe do odbioru w punkcie odbioru.
 5. Kraje, do których możliwa jest dostawa towarów zakupionych w Sklepie wskazane są w Sklepie.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

 • 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy, która obejmuje przeniesienie własności wielu rzeczy, które są dostarczane osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych określonych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu Sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot zakupionego towaru lub został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwrot towaru na adres korespondencyjny swojego Punktu Odbioru (Tomorrow's System sp. z o.o., ul. Baletowa 30C, 02-867 Warszawa, Polska) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Ze względu na charakter towaru, może on zostać zwrócony za pośrednictwem kuriera, a Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu. Wysokość tych kosztów szacowana jest na:

- ok. 25 zł dla towarów odsyłanych z Polski,

- około 300 zł w przypadku towarów wysyłanych spoza Polski.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru oraz usunięcia przez Sprzedawcę cech użytkowania zwracanego towaru.
 2. Wszelkie uprawnienia przysługujące Konsumentowi zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przysługują również Przedsiębiorcy uznanemu za Konsumenta.

 • Odstąpienie od umowy na odległość, wyłączenie

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • 9 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks Cywilny, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu w stosunku do Przedsiębiorcy.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument oraz Przedsiębiorca uznany za Konsumenta może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 

b) w przypadku wady istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d) żądać usunięcia wady.

3. W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania towaru Przedsiębiorcy.

4. Z tytułu rękojmi Przedsiębiorcy przysługują wyłącznie uprawnienia, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c).

5. W przypadku udzielenia gwarancji, informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.

6. Sprzedawca prosi, aby reklamacje składane na podstawie gwarancji były przesyłane drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres Punktu odbioru wskazany w § 2 Regulaminu.

7. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi, w razie potrzeby, Kupujący jest zobowiązany w przypadku konsumenta na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar na adres: Tomorrow's System Sp. z o.o., ul. Baletowa 30C, 02-867 Warszawa, Polska.

8. Sprzedawca zaleca, aby w formularzu reklamacyjnym znalazły się następujące informacje: dane identyfikacyjne Kupującego, krótki opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego. Formularz reklamacyjny dostępny jest pod adresem: https://optlasers.com/complaints-service oraz https://optlasersgrav.com/complaints-service

9. Wszelkie rekomendacje Sprzedawcy zawarte w niniejszym Regulaminie mają w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążących wskazówek, z których Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żaden sposób nie wpływa na prawa Konsumenta, w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

12. W przypadku zaginięcia przesyłki z towarem, gdy w systemie firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej realizującej dostawę znajduje się informacja o doręczeniu przesyłki Kupującemu, Kupujący przed wystąpieniem z jakimikolwiek roszczeniami wobec Sprzedawcy zobowiązany jest powiadomić firmę kurierską o faktycznym niedoręczeniu przesyłki oraz właściwe organy o kradzieży z wnioskiem o ściganie sprawcy. Zgłoszenie roszczeń w tym zakresie do Sprzedawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie potwierdzeń zgłoszeń, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 • 10 Pozasądowe postępowanie reklamacyjne i naprawcze
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca uznany za Konsumenta ma możliwość skorzystania m.in. z :
 • co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy wojewódzki inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj:
 • https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • co do zasady, bezpłatną pomoc ze strony właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem:
 • https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 • Internetowa platforma ODR Komisji Europejskiej dostępna pod adresem:
 • http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. W sprawach transgranicznych na terenie Unii Europejskiej bezpłatną pomoc konsumentom świadczą także Europejskie Centra Konsumenckie, które informują konsumentów o przysługujących im prawach i pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z transakcjami transgranicznymi. Lista centrów znajduje się pod adresem:
  http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html

 • 11 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności znajdującej się w Sklepie.

 • 12 Wymagania techniczne

W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet, a w celu dokonywania zakupów niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 • 13 Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - zawierana jest w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga odrębnej akceptacji Regulaminu.
 2. Do umowy zawartej na podstawie Regulaminu stosuje się prawo polskie, o ile wybór ten nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przysługującej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które miałyby zastosowanie w razie niedokonania wyboru prawa.
 3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu, każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej Strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Postanowienie to nie narusza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 4. W przypadku ewentualnego sporu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim lub angielskim - w zależności od wyboru Kupującego.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument oraz Przedsiębiorca uznany za Konsumenta może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Tomorrow's System Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 125/35, 15-337 Białystok, Polska, e-mail: info[at]optlasers.com.

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy na dostawę następujących ( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących (* )/na świadczeniu następujących usług(*)

- Data zawarcia umowy (*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.